med-forum.rs Medicinski akademski forum | Medicinski akademski forum

med-forum.rs
Title: Medicinski akademski forum | Medicinski akademski forum
Keywords:
Description: Medicinski akademski forum | Medicinski akademski forum Medicinski akademski forum Osnovan 2002. godine u Beogradu Po?etna O nama Statut Biografije Medicina Vesti, apeli, inicijative Savremena medicin
med-forum.rs is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. med-forum.rs has 43% seo score.

med-forum.rs Information

Website / Domain: med-forum.rs
Website IP Address: 91.223.162.32
Domain DNS Server: ns01.beonet.net,ns02.beonet.net

med-forum.rs Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

med-forum.rs Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

med-forum.rs WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Wed, 10 Aug 2016 07:05:43 GMT
Server nginx

med-forum.rs Keywords accounting

Keyword Count Percentage

med-forum.rs Traffic Sources Chart

med-forum.rs Similar Website

Domain Site Title

med-forum.rs Alexa Rank History Chart

med-forum.rs aleax

med-forum.rs Html To Plain Text

Medicinski akademski forum | Medicinski akademski forum Medicinski akademski forum Osnovan 2002. godine u Beogradu Po?etna O nama Statut Biografije Medicina Vesti, apeli, inicijative Savremena medicina Medicinska nauka Medicinska edukacija Savremena bolnica Zdravlje Istorija i budu?nost Zdravlje i bolest Kvalitet ?ivota Zdravstvena za?tita Zdravstvena politika Zdravstveno zakonodavstvo Zdravstvena ekonomika Na?a biblioteka i videoteka Linkovi Kontakt Po?etna O nama - Statut - Biografije Medicina - Vesti, apeli, inicijative - Savremena medicina - Medicinska nauka - Medicinska edukacija - Savremena bolnica Zdravlje - Istorija i budu?nost - Zdravlje i bolest - Kvalitet ?ivota - Zdravstvena za?tita - Zdravstvena politika - Zdravstveno zakonodavstvo - Zdravstvena ekonomika - Na?a biblioteka i videoteka Linkovi Kontakt TV ZDRAV ?IVOT - VITA SANA TV emisija nudi obilje korisnih informacija iz medicine namenjenih pacijentima, ali isto tako i lekarima. Emisija uvek ima glavnu temu sa kompetentnim sagovornikom, koji odgovara na pitanja koja bi postavio najve?i broj onih koji gledaju emisiju. Takodje, nudi savete lekara raznih specijalnosti, kao i najnovije vesti iz sveta medicine. Detaljnije SAVREMENI LEKOVI U ovom delu sajta pisa?emo o najnovijim lekovima i njihovoj primeni u humanoj medicini. Ovde mo?ete dobiti najnovije informacije o lekovima, kao i linkovima do baza Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije kao informacije o Listi lekova koji se propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Detaljnije SAVREMENA BOLNICA Velika grupa autora profesora i drugih saradnika Medicinskog fakulteta u Beogradu, zapo?ela je izradu ud?benika SAVREMENA BOLNICA. Pridru?ilo im se desetak uglednih profesora iz sveta sa ciljem da unaprede organizciono pona?anje u bolnicana, nivo znanja i ve?tina minad?erskih timova bolnica i potencijalnih menad?era. Detaljnije VESTI APELI INICIJATIVE Detaljnije KO JE KO U SRPSKOJ MEDICINI? Detaljnije Kako je nastao medicinski akademski forum Po?etkom 2002 godine, mislim da je bilo u februaru okupilo se nas nekoliko prijatelja i doslednih podr?avalaca u Kabinetu Predsednika SANU, Dejana Medakovi?a. Pozvao nas je na ?oljicu kafe i ?a?icu konsultacija o svom zdravlju, a pri?alo se bogme jo? vi?e o zdravlju nacije, dr?ave,zdravstvenog sistema, naravno i o zdravlju nauke. Nije zaobi?ena ni jedna tema, ali je mene impresioniralo interesovanje pokojnog profesora i velikana na?e umetni?ke i kulturne istoriografije za zdravstveno stanje zdravstvenog sistema. Njemu Predsedniku SANU nije i?lo u glavu da mu ja kao najbolje i najzdravije preporu?ujem da kad ima zdravstveni problem okrene telefon i da isti re?avamo zajedno. Umesto ?to ode sam ili u vozilu hitne pomo?i u Urgentni centar i tamo ?eka da mu se re?ava akutni plu?ni edem. Bila bi mi ?ast, kao i mnogim doktorima u ovom gradu da njemu budemo od pomo?i i pri ruci. Ali kakav vam je to zdravstveni sistem pita on? Lo? i bolestan odgovaram mu ja, mnogo bolesniji od Va?eg srca. Imao je on Dejan Medakovi? doktorku, kardiologa ?ijeg se imena vi?e ne se?am, ali ?ak ni nju nije bio spreman da deran?ira u kasnim no?nim satima, iako se radilo o izuzetnoj osobi punoj samopregora i empatije za ljudsku patnju i problem. Imao je i mogu?nost da pozove nekog od svojih mla?ih kolega iz Akademije, ali mu je nekako bilo stalo da problem uredimo za sve ljude sa problemima, poput njegovih. Zdravstveni sistem funkcioni?e onako kako se uredi jasnom i konzistentnom politikom zdravstvene za?tite, strategijom i planovima razvoja, njihovim sprovo?enjem i evaluacijom, normativnim ure?enjem kroz propise koji obavezuju i ?ine odgovornim aktere na zdravstvenoj sceni. Odr?ao sam kra?i “kurs” iz metodike ure?ivanja i promena sistema, koji nije zadovoljio Predsednika. A gde je tu u svim tim problemima javnost, zdrava kriti?ka re?, nezavisnih i van vlasti slobodno-misle?ih pacijenata i doktora, zbog kojih je valjda napravljen zdravstveni sistem. Nema kod nas javne i kriti?ke re?i, ona se ne ?uje. ?uju se samo marketin?ke poruke i la?i partija?a na vlasti i u opoziciji, jednako nekompetentnih da re?e bilo kakve, a kamoli ovako dugo i temeljno stvarane probleme, hroni?ne i po pravilu dugoro?ne, takore?i do?ivotne bolesti sistema na umoru. I tu se gotovo ni?ta nije promenilo u proteklih 15 godina. Sve je isto samo njega nema. Nema velikog Dejana Medakovi?a. Nema ni njegove neutoljive ?udnje za dobrim zalogajem, ?ime je samo dodavao probleme godinama i slaba?nom sr?anom mi?i?u. Moja reminiscencija na plodnog pisca i filozofa kakav je bio Ivan Ili?, katoli?ki sve?tenik i mislilac, koji je u svojim delima polako, ali sistematski dokazivao da su lekari preuzimanjem sistema zdravstvene za?tite u svoje ruke po?eli da ga ure?uju po svojoj meri i interesima, a profesori preuzimanjem obrazovnog sistema u svoje ruke u?inili isto sa obrazovnim sistemom ga je duboko dirnula. Tra?io mi je odmah te njegove knjige i ja sam mu ih kasnije dao. Prihvataju?i tu tezu, da danas zdravstveni sistem, kao da je stvoren zbog lekara, a ne pacijenata, a obrazovni kao da postoji zbog profesora, a ne zbog studenata, na?alio se jetko, kao da svako otme ono ?to mu niko ne brani. Da se nije ume?ao tako?e pokojni veliki srpski nau?nik i dugogodi?nji Predsednik Akademije Profesor Du?an Kanazir, upozorenjem da dalje ne radikalizujemo stvari, oti?li bismo daleko u nesta?nim osudama jednih i drugih. Dejan Medakovi? je smislio naziv Medicinski Akademski Forum, kao mesto debate o svim eti?kim, socijalnim, ekonomskim, pravnim i drugim pitanjima od interesa za stvaranje boljeg sistema zdravstvene za?tite u maloj, siroma?noj i jo? tranzicijskoj zemlji kakava je na?a, sa brojnim nere?enim pitanjima od interesa za njen opstanak. O pitanjima zdravstvene politike, do kojih nam je stalo kao do lanjskog snega, sve dok nas li?no i kolektivno ne udari topuz njene lo?e izvedbe u neposrednom ?ivotu. Naravno da je odmah odbio predlog da bude prvi Predsednik tog foruma koji je trebao da bude asocijacija na Rimske forume, na kojima se debatovalo i ukr?tala misaona, a ne samo govorni?ka koplja o stvarnosti i budu?nosti. Prihvatio je dan kasnije, kada sam mu rekao da od ideje nema ni?ta, ako se ne prihvati tog posla neko dovoljno misle?i i autoritativan, a van medicinskog establi?menta. Obe?ao sam mu da ?u ja sve da radim po instrukcijama i da ?u sve pripremiti tako da njemu preostaje da samo predsedava i zaklju?i na osnovu debate. Predsedavao je samo mo?da u dve debate, ali dovoljno da svojim autoritetom pomogne da stvari stavimo na noge. ?ak i tada dnevna ?tampa je prenosila samo ono ?to je mogao da izrekne moj kom?ija Srba, alatni?ar i ponekad fotograf u dokolici. Od tada pa sve do sada smatram da mi nemamo javnost zdravu i slobodno misle?u, da ?uje, ?ak i ako ne razume. I zato opsesivno citiram Njego?evu “da je brata ig?e na svijetu, da po?ali ka da bi pomoga”, nadaju?i se razumevanju za sve sopstvene nesposobnosti da afirmi?em ideju Medicinskog Akademskog Foruma, kao mesta javne debate o svemu ?to nas ?ulja u cipelama zdravstvenog sistema Srbije. Ovo obra?anje nakon skoro 15 godina ima nameru da zamoli za milost i poslednju priliku za otvaranje debate beskomprimisnog javnog ogledanja sa stvarno??u na?e medicinske nemeze. Jer ne samo da Dejana Medakovi?a i Du?ana Kanazira vi?e nema me?u ?ivima, nego ni moj misaoni i radni kapacitet vi?e nisu “ni nalik”, onome kakvi su bili. Spreman da prepustim nekom mla?em i ornijem vo?enje ovoga ?to mi je nezaslu?eno o?ito pripalo, pozivam ovim putem dobrovoljce za radikalnu pri?u o tome kakav nam zdravstveni sistem treba i da li ?inimo sve ?to treba da ga dobijemo. Do njihovog pojavljivanja, dozvolite da Vam za?elim po?tovani ?itao?e ovih redova zdraviji sistem zdravstvene za?tite, skovan po potrebi i dostojinstvu ?oveka. Dobrodo?li u Medicinski Akademski Forum slobodne misli o zdravlju, zdravstvenoj za?titi, zdravstvenoj politici, medicini i zdravstvenoj za?titi zasnovanoj na dokazima i odlukama baziranim na stru?no-nau?nim argumentima. S po?tovanjem, Prof. dr Mom?ilo Babi? u Beogradu, 15.03.2016 godine Pretraga Kategorije Istorija i budu?nost Medicinska edukacija Po?etak Savremena bolnica Savremena medicina Vesti Apeli Inicijative Zdravlje i bolest Zdravstvena politika Poslednji sadr?aj Banjsko klimatski centri Srbije List of university hospitals Flexner Report List of medical schools in the United States Medical education Poslednji komentari Arhiva May 2016 Copiright.? Medicinski akademski forum 2016.

med-forum.rs Whois

Domain Name: MED-FORUM.RS